Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem Platformy Sprzedaży zwanej dalej PLATFORMĄ (adres internetowy www.modernoffice.pl) jest Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Trawowej 37/9, 54-614 Wrocław, o numerze NIP 8943071667.
2. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.

 

II. Słowniczek

1. Sprzedawca - M Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Trawowej 37/9, 54-614 Wrocław, o numerze NIP 8943071667.
2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
5. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana na Platformie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

 

III. Zasady składania zamówień

1. Zamówień on-line należy dokonywać poprzez formularz zamówieniowy (koszyk).
2. Zamówienia przyjmowane są w trybie: 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia, które spłyną po godzinie 16 w dniu roboczym, w niedzielę lub w święto, będą realizowane w następnym dniu roboczym lub w możliwie najkrótszym terminie. Przy obliczeniu terminu otrzymania przesyłki należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy zamówienia.
3. Każdy towar posiada określony termin realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wykonywane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie terminu realizacji najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji jest się dłuższy niż podany na Platformie Sprzedaży Sprzedawca kontaktuje się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem w celu poinformowania o terminie realizacji i dalszym trybie realizacji zamówienia przez klienta.
4. Ceny sprzedaży podane przy produktach określone są w złotówkach. Na Platformie podane są zarówno ceny netto, jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT). Dla stron wiążąca jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
5. W przypadku zmiany ceny o której mowa w ust.4 Platforma poinformuje Klienta o tym fakcie
6. W przypadku braku towaru w ofercie internetowej, klient ma możliwość telefonicznego zamówienia towaru w Dziale Zamówień firmy Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
7. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu wystawienia faktury.
8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Platformą jest: telefon: 71 759 10 71 lub droga elektroniczna: biuro@modernoffice.pl
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, bez podania przyczyn.
10. Oferty promocyjne Sprzedawcy mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Decyduje kolejność składania zamówień. Sprzedawca może wycofać promocję bez podania przyczyn.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

IV. Rejestracja nowych Klientów 

1. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny.
2. Klient przedstawia Sprzedawcy następujące dokumenty: NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności Gospodarczej, upoważnienie dla pracowników i właścicieli Wnioskodawcy, do odbioru faktur oraz upoważnienie pracowników do posiadania haseł dostępu do Platformy.
3. Klient akceptując warunki „Regulaminu zakupów on-line” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Trawowa 37/9, 54-614 Wrocław.
4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie Sprzedawcy. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności na stronie Platformy.
5. Sprzedawca i zespół Platformy Sprzedaży dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
6. Po aktywacji przez Sprzedawcę konta Klient może rozpocząć proces zamawiania towarów.
7. Klient zobowiązuje się do podania osób upoważnionych do składania zamówień i odbioru towarów wg. załączników.
8. Dopóki Klient pisemnie nie wycofa pełnomocnictwa, w pełni odpowiada za wszystkie operacje dokonane na Platformie przez pełnomocnika.

 

V. Wysyłka towarów

1. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu firmy Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i jest uzależniony od trasy dostaw.
3. Dokładne warunki transportu i dostawy dostępne są w Dziale Obsługi Klienta pod nr tel. 71 71 759 10 71.
4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem pracy kuriera.

 

VI. Płatności i zapłata za towar 

1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przedpłata za towar, za pobraniem lub przelewem, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.
2. Koszty dostawy towarów określone są indywidualnie w porozumieniu z Klientem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych na Platformie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Załącznik - Formularz odstąpienia od Umowy
2. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi dokonane płatności za towar, w tym koszt dostarczenia towaru , przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 
4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Zwrot towaru następuje na koszt Konsumenta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru jest oryginalne, nienaruszone, nieuszkodzone opakowanie. Zwracany towar winien być dostarczony wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Klienta nie będącego Konsumentem. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.VIII. Reklamacje 

1. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na koszt Sprzedawcy reklamowanego towaru:

a) osobiście do siedziby Sprzedawcy - Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Trawowa 37/9, 54-614 Wrocław wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
b) wysyłając reklamowany towar do Działu Reklamacji na adres Sprzedawcy (j.w.) wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru oraz braku towarów przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego.

IX. Gwarancja

1. Warunkiem uznania gwarancji jest kontrola opakowania pod kątem uszkodzeń przed potwierdzeniem odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół  szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.
3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

X. Pozostałe informacje 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku z późn. zmianami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym     (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy    towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

2. Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi ich producentów.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

  Załącznik:

  

                                               FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy  przez Konsumenta)

 

                                                                                               Adresat:

                                                                                               Modern-Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

                                                                                               ul. Trawowa 37/9, 54-614 Wrocław

 

 

Niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy sprzedaży: ………………………………....

 

Data odbioru zakupionych rzeczy: ………………………………..

 

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………………..

 

Adres Konsumenta ……………………………………………….

 

Podpis Konsumenta ……………………………………………….

 

Data ……………………………………………………………….

 

 niepotrzebne skreślić